Algemene voorwaarden Relaxed Slank

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Voedingscoach: Inge van Helden en partners werkzaam onder Voedingscoaches Ambacht lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van het diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd voedingscoach, hierna te noemen de voedingscoach;
Cliënt: degene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online via het e-mail adres inge@voedingscoachesambacht.nl, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts of fysiotherapeut behandelen. In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts of fysiotherapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de voedingscoach gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan de voedingscoach worden pas vanaf maandagochtend 8.30 uur in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot 17.00 uur) er voor geannuleerd te worden.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de voedingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de cliënt losse consulten contant aan Relaxed Slank te voldoen aan het einde van het consult. Pakketten dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn. Na het intakegesprek of gratis kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt per e-mail de nota voor het afgenomen pakket of de afgenomen strippenkaart. Het factuurbedrag dient in dat geval binnen maximaal 8 werkdagen na de ontvangst van de factuur op de bankrekening van Relaxed Slank te zijn bijgeschreven ondervermelding van het factuurnummer. Bij overschrijding van elke 30 dagen, is de voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met € 7,50  administratiekosten te verhogen. Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij afname van een pakket of strippenkaart moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum worden afgenomen. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens
De voedingscoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De voedingscoach gaat discreet om met alle vertrouwelijke gegevens.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.